Historie

Založení Sboru dobrovolných hasičů v obci Skvrňov spadá do roku 1889, kdy 20.června za působnosti tehdejšího starosty obce pana Františka Komárka se konala v č. p. 14, zakládající schůze sboru.

Prvními členy Sboru dobrovolných hasičů ve Skvrňově se stali pánové :

Komárek Václav, Kolovratník Ladislav, Sajvera Josef, Živnůstka Josef, Brož František, Lazar František, Fořt Josef, Douděra Antonín, Brož Václav, Sajvera Antonín, Bohata František, Komárek Josef, Hajsler Jan, Knitl Josef, Brož František, Hrubý Antonín, Šmolka Karel, Melval Jan, Zemina Václav a Bohm Josef.

Důležitým rozhodnutím následné první schůze bylo zakoupit ruční hasičskou stříkačku od firmy Smejkal Praha a na schůzi 13. února 1890 byl schválen nákup 20 ks stejnokrojů od téže firmy.                                                               20. března 1890 se konala první valná hromada, kde proběhla volba vedení hasičského sboru. Prvním předsedou sboru byl zvolen pan Ladislav Sajvera a jednatelem sboru pan Josef Živnůstka.                                                                                 Na oslavu založení sboru byl uspořádán první hasičský ples, který vykázal čistý výnos 8 zlatých a 85 krejcarů.

V roce 1891 byla započata stavba hasičské zbrojnice, na kterou tehdejší zemský výbor poskytl dotaci 120-ti zlatých.                                                                        Další valná hromada se konala 3. února 1895 a rozhodla i o konání hasičských plesů a to každoročně střídavě u pana Douděry a pana Kubelky, kteří byli oba členy sboru.                                                                                                           V prvních letech činnosti se sbor zúčastňoval různých okrskových a župních cvičení, která se konala jak ve Skvrňově, tak v okolních obcích např.: Bohouňovicích, Radlicích, Horních krutech, Ždánicích a Kouřimi.                         V pátek 22. května 1903 ve 14 hodin vypukl požár v domě pana bohaty č.p.7. V důsledku vysokých venkovních teplot, kdy byly vyschlé doškové střechy, se požár rozšířil na dalších 7 okolních domů. K požáru se sjelo 14 hasičských sborů, kterým se podařilo pomocí ručních hasících stříkaček požár zlikvidovat. Následným šetřením se zjistilo , že požár neúmyslně založily děti, které šly se svíčkou do sklepa pro mléko a od svíčky byly zapáleny došky, kterými byl sklep pokryt.                                                                                                            Od roku 1904 do roku 1914 se sbor opět zúčastňoval pravidelných cvičení v okolních obcích. První světová válka a bezprostředně následující roky znamenaly omezení činnosti sboru.                                                                                       Na valné hromadě v roce 1921 bylo rozhodnuto postavit pomník obětem této války z řad skvrňovských občanů. Celkové náklady výstavby pomníku činily 5 500 kč. Slavnostní odhalení pomníku bylo mimo jiné obohaceno i vystoupením ochotnického divadelního souboru,který na zahradě pana Bohaty sehrál hru Lešetínský kovář.                                                                                       Význam sboru dobrovolných hasičů ve Skvrňově a dalších obcích se ukázal při dalších požárech 16. února 1924 u pana Šedivého a 27. dubna  1924 u pana Bělohlávka, kdy zahořelo i stavení pana Smejkala v té době pronajatého panu Pacovi. Od doškových střech se požár přenesl i na stavení pana Weibergra a paní Píšové. Požár byl uhašen za pomocí sboru z Církvice,Bohouňovic a Staňkovic.                                                                                           Nemalým příspěvkem ke zvýšení kulturního vyžití v obci bylo i valnou hromadou v roce 1927 schválené zřízení divadelního jeviště u pana Douděry. Jeviště bylo postaveno a 3. března 1929 sehráno prvé divadelní představení. tím byla v obci zahájena dlouholetá divadelní činnost.                                                 Významným mezníkem v činnosti sboru bylo zakoupení motorové stříkačky od firmy Stratílek v roce 1935. První zásah touto technikou byl proveden v Ostašově u pana Svobody.                                                                                                           Období od roku 1929 do roku 1939 bylo provázeno velkou aktivitou sboru, zejména účastí na hasičských slavnostech spojených se soutěžemi zručnosti v okolních obcích např.: Újezdci, Hryzelích, Svojšicích, Čekánově a Uhlířských Janovicích.Okupace naší vlasti od roku 1939 měla na sbor negativní vliv a došlo k omezení jeho činnosti.                                                                                                 Po osvobození byla postupně obnovována činnost, ale kolektivizace zemědělství a vznik JZD ,způsobil mezi občany a existence sboru byla ohrožena.V průběhu těchto krizových let pro sbor vznikl v roce 1954 velký požár u pana Komárka , který trval celé 3 dny,vzhledem k zasažení stodoly naplněné obilím.                                                                                                                             Významné zlepšení v činnosti sboru nastalo po roce 1960, kdy vztahy v obci byly urovnány.                                                                                                                                 Za svou dobrou a dlouholetou činnost, výkonnostně vysokou úroveň a velmi dobré výsledky na soutěžích byl sbor v roce 1965 odměněn přidělením stříkačky 12″ od OKPO v Kolíně.                                                                                               První slavnost trvání hasičského sboru byla v obci pořádána při příležitosti oslav 80-ti let od jeho založení tj. v roce 1969. V roce 1975 bylo radou MNV rozhodnuto o výstavbě nové budovy MNV a sní spojené nové hasičské zbrojnice. K slavnostnímu otevření došlo v roce 1979 na počest 90-ti let trvání sboru. V roce 1989, u příležitosti stého výročí založení sboru, byla uspořádána slavnost, která byla významnou kulturní událostí celé obce.           Od roku 1990 bohužel činnost sboru již nevykazovala předchozí aktivitu. Bylo to způsobeno především zestárnutím členů sboru a neúčastí dorostu a mladých lidí, kteří odcházeli za prací do okolních větších měst.                             V poslední době se zdá, jako by se začalo blýskat na lepší časy. Nové vedení sboru, které se skládá z mladších členů, za významné podpory, rad, zkušeností a nemalé profesionální zdatnosti těch starších členů vedení, kteří jim přenechali své funkce, se bude snažit navázat na dlouholetou a významnou činnost Sboru dobrovolných hasičů ve Skvrňově.


Komentáře nejsou povoleny.